Инструкция твоят час

Инструкция твоят час

Инструкция твоят час

Проект"Твоят час"

Извънкласни дейности по интереси Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат; Разработване на документация дневник на групата, тематична програма, график на провеждане и др.; Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл.Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците.Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.Специфични цели на проекта са: Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище.Дейности за преодоляване на обучителните затруднения: Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат; Разработване и водене на документация на групата тематична програма, времеви график на провеждане, дневник на групата, портфолио на всеки ученик, което включва и индивидуална образователна карта за всеки ученик;.

Важно Регистрация на физически и юридически лица за участие в Проект ТВОЯТ ЧАС за учебната 2017/2018 г. Физическите и юридически лица, предлагащи извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/18 година по Проект BG05M2OP Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им.Специфични цели на проекта: Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и.Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища.

Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда. Индикатори Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще.Заповед РД 09-1508/ г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта: m/index_files/news/zapoved. pdf Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични.Шаблоны joomla.Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

Скачать

2016 mc-zar.ru